Egenkapitalbevis

Børsmelding - resultat i fortrinnsrettsemisjon.

Har du spørsmål om Egenkapitalbevis?

Kjell Nærum 

Telefon: 91 87 87 86

Bjørn Kollane

Telefon: 95 88 20 50

Tor Inge Haraldsen 

Telefon: 91 69 18 70

 

Her kan du logge deg på din side hos VPS Investortjenester 

Mer informasjon

Børsmeldinger og referat
Hva er egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis (EK-bevis) er et egenkapitalinstrument utstedt av sparebanker, som har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen handler først og fremst om eierrett til selskapsformuen og den medfølgende innflytelsen i bankens organer. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og har generelt høy direkteavkastning, med et gjennomsnitt på 5 – 7% for de børsnoterte egenkapitalbevisene. Overskuddet i egenkapitalbevisbankene fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. I egenkapitalbevisbankene har den privateide (EK-bevis) kapitalen høyere prioritet enn den eierløse kapitalen (grunnfond og gavefond), med andre ord fungerer sparebankens fond og gavefondet som en buffer for egenkapitalbeviseiernes kapital. Dette gjør at egenkapitalbevis i bank har lavere risiko enn aksjer i bank, alt annet likt. I dag har 54 sparebanker utsted egenkapitalbevis, og av disse er 26 notert på Oslo Børs/Merkur.

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse 

 - Egenkapitalbeviseierne har 4 av 16 representanter i Bankens forstanderskap (25% av stemmene).

 - Egenkapitalbeviseierne har en egen valgkomite som fremmer kandidater til egenkapitalbeviseierens valgmøte.

 - Erverv som vil medføre at vedkommende blir eier av en kvalifisert eierandel i sparebanken (over 10 % eierandel) krever tillatelse fra Finanstilsynet.

 - Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men Banken vil legge til rette for annenhåndsomsetning via banken eller Norne Securities.

 - Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det gis fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi på inntil 10% av eierandelskapitalen. Slik fullmakt er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

 

Beskatning
 - Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene i 2018 beskattes med 30,59 % fratrukket et skjermingsfradrag.

 - Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egen-kapital bevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.

 - Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 80 % av markedsverdien.

 - Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no

 

Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Drangedal Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Det er risiko knyttet til en investering i Drangedal Sparebank. En nærmere beskrivelse av risikofaktorer er å finne i prospektet. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.

Kjøp og salg

Du kan melde din interesse for kjøp eller salg til ass. banksjef Bjørn Kollane på tlf. 95 88 20 50 eller bek@drangedalsparebank.no.

Vi har i tillegg inngått avtale med Norne Securities AS som tilrettelegger for kjøp og salg av egenkapitalbevis i banken.

For å melde interesse for kjøp eller salg av egenkapitalbevis i Drangedal Sparebank, ta kontakt med Ulf Leinebø i Norne Securities på tlf. 24 04 66 65, eller egenkapitalbevis@norne.no.

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities er 0,3% pr. handel (for både kjøper og selger), minimum kr 350,- pr. handel.