INNSKYTERVALGMØTE

Torsdag 17. mars kl. 18.00 innkalles det herved til innskytervalgmøte i sparebankens lokaler i Drangedal.
Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer foreligger her.

 

Det skal velges 3 medlemmer i henhold til Drangedal Sparebanks vedtekter § 3-4.
Stemmeberettiget er kunder som i løpet av de siste 6 månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskytere.

1. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år

På valg:              Kristin Flom

                           Trond Jarle Roalstad     

Forslag:              Lise Marita Moen

                           Trond Jarle Roalstad

2. Valg av varamedlem til forstanderskapet for 1 år

På valg:                 Lise Marita Moen (1 år suppleringsvalg)

Forslag:                 Kristin Flom (1 år suppleringsvalg)

Bare myndige personer kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare kunder som har stemmerett som nevnt over velges. 

Listen over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg finner du oppslått i banklokalene. Innstilling fra valgkomiteen legges ut i bankens lokaler. Forslag til valgbare kandidater må være banken i hende senest mandag 14. mars 2022.

Av hensyn til bevertning vil vi sette pris på om de som vil delta på valgmøte gir beskjed til banken senest 2 dager før møte.

Drangedal, 09. mars 2022

Tyke Tveit
Forstanderskapets leder
Drangedal Sparebank