Innskytervalg onsdag 15. mars

Innskytervalgmøte
Onsdag 15. mars kl 18.00 innkalles det herved til innskytervalgmøte i sparebankens lokaler i Drangedal. Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer foreligger her.

Det skal velges 3 medlemmer i henhold til Drangedal Sparebanks vedtekter
§ 3-4. Stemmeberettiget er kunder som i løpet av de siste 6 månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskytere.

1. Valg av 3 varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år

På valg:
Tove Anni Henneseid
Magne Runar Svendsen
Kristin Flom

Valgkomiteens forslag:
Sissel Bronken
Vebjørn Stigen
Stine Moen

Bare myndige personer kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare kunder som har stemmerett som nevnt over velges.
Listen over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg finner du oppslått i banklokalene.
Innstilling fra valgkomiteen legges ut i bankens lokaler. Forslag til valgbare kandidater må være banken i hende senest mandag 13. mars 2023.


Drangedal, 01. mars 2023
Tyke Tveit
Forstanderskapets leder
Drangedal Sparebank