Egenkapitalbevis

Børsmelding - resultat i fortrinnsrettsemisjon.

GARANTERT FORTRINNSRETTSEMISJON

Drangedal Sparebank – Emisjon

Drangedal Sparebank gjennomfører en garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 68,9 millioner i Drangedal Sparebank. Banken utsteder 650 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 106. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av de største egenkapitalbeviseierne i banken og lokale investorer. Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger i forbindelse med emisjonen.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden: 8. november 2021 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden: 24. november 2021 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev: Omkring 29. november 2021

Innbetaling ved automatisk belastning av konto: Omkring 1. desember 2021

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret: Omkring 13. desember 2021

Utstedelse av egenkapitalbevis: Omkring 13. desember 2021

Levering av egenkapitalbevis: Omkring 13. desember 2021

 

Informasjon elektronisk tegning

Privatpersoner og foretak har anledning til å tegne egenkapitalbevis her. Tegningen må gjennomføres før 24. november 2021 kl. 15:00

 

For å delta i emisjonen må man ha en ordinær verdipapirkonto (VPS-konto). Aksjesparekonto (ASK) kan ikke benyttes.

Omsetning av tegningsretter:

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities ved Jaspal Virdee (Tlf: 55 55 91 64, mail: egenkapitalbevis@norne.no). Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Drangedal Sparebank. Dette kan gjøres enten i nettbanken til Drangedal Sparebank, ved å besøke www.norne.no, eller hos en bankrådgiver i Drangedal Sparebank.

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene i hensiktsmessighetstesten ved tegning. Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 

Har du spørsmål om Egenkapitalbevis?

Kjell Nærum 

Telefon: 91 87 87 86

Bjørn Kollane

Telefon: 95 88 20 50

Tor Inge Haraldsen 

Telefon: 91 69 18 70

Mer informasjon

Børsmeldinger og referat
Hva er egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis (EK-bevis) er et egenkapitalinstrument utstedt av sparebanker, som har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen handler først og fremst om eierrett til selskapsformuen og den medfølgende innflytelsen i bankens organer. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og har generelt høy direkteavkastning, med et gjennomsnitt på 5 – 7% for de børsnoterte egenkapitalbevisene. Overskuddet i egenkapitalbevisbankene fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. I egenkapitalbevisbankene har den privateide (EK-bevis) kapitalen høyere prioritet enn den eierløse kapitalen (grunnfond og gavefond), med andre ord fungerer sparebankens fond og gavefondet som en buffer for egenkapitalbeviseiernes kapital. Dette gjør at egenkapitalbevis i bank har lavere risiko enn aksjer i bank, alt annet likt. I dag har 54 sparebanker utsted egenkapitalbevis, og av disse er 26 notert på Oslo Børs/Merkur.

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse 

 - Egenkapitalbeviseierne har 4 av 16 representanter i Bankens forstanderskap (25% av stemmene).

 - Egenkapitalbeviseierne har en egen valgkomite som fremmer kandidater til egenkapitalbeviseierens valgmøte.

 - Erverv som vil medføre at vedkommende blir eier av en kvalifisert eierandel i sparebanken (over 10 % eierandel) krever tillatelse fra Finanstilsynet.

 - Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men Banken vil legge til rette for annenhåndsomsetning via banken eller Norne Securities.

 - Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det gis fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi på inntil 10% av eierandelskapitalen. Slik fullmakt er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

 

Beskatning
 - Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene i 2018 beskattes med 30,59 % fratrukket et skjermingsfradrag.

 - Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egen-kapital bevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.

 - Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 80 % av markedsverdien.

 - Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no

 

Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Drangedal Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Det er risiko knyttet til en investering i Drangedal Sparebank. En nærmere beskrivelse av risikofaktorer er å finne i prospektet. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.

Kjøp og salg

Du kan melde din interesse for kjøp eller salg til ass. banksjef Bjørn Kollane på tlf. 95 88 20 50 eller bek@drangedalsparebank.no.

Vi har i tillegg inngått avtale med Norne Securities AS som tilrettelegger for kjøp og salg av egenkapitalbevis i banken.

For å melde interesse for kjøp eller salg av egenkapitalbevis i Drangedal Sparebank, ta kontakt med Ulf Leinebø i Norne Securities på tlf. 24 04 66 65, eller egenkapitalbevis@norne.no.

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities er 0,3% pr. handel (for både kjøper og selger), minimum kr 350,- pr. handel.